22 June 2024 Български  
 

ELECTRONIC PROTECTION UNIT FOR ASYNCHRONOUS MOTORS type •EZAD-KT•

pdf

ЕЗАД-КТ е многофункционална електронна защита за трифазни АД от цялата гама номинални мощности в електрозадвижвания на помпи, вентилатори, центрофуги, компресори, подемно-транспортни механизми и др.

ЕЗАД-КТ осигурява защита от:

 • топлинно (времетоково) претоварване в пусков и работен режим;
 • пускане или изпадане на АД в режим на късо съединение (застопорен) ротор;
 • отпадане на фаза в захранващата мрежа;
 • несиметрия на захранващото напрежение;
 • понижено изолационно съпротивление на АД (контрол при изключен двигател);
 • минимален товар/ток (недопустимо разтоварване на АД-ПМ);
 • превишена температура (с вградени в АД - РТС или Pt100);
 • самопускане с времеинтервали (1, 5, 10 или 15min) след само/нулиране.

ЕЗАД-КТ предоставя възможност за:

 • индициране на режимите посредством светодиодни индикатори;
 • за малки АД (In<5, 10 или 15А) – с вътрешен токов преобразувател;
 • изход 4-20mA (от т.т. 0-5А) за контрол натоварването на АД;
 • лентов филтър против хармоници при захранване от електроагрегат с ДВГ.

ЕЗАД-КТ може да се окомплектова с:

 • проходен токов трансформатор TU-20/40 от 50/5А до 1000/5А;
 • позистори (РТС) клас “F” (150° С) за вграждане в статорната намотка на АД;
 • биметални температурни капсули (ТМС) за намотката (150° С) и лагерите (70° С) на АД и ПМ.


LEVEL CONTROL RELAY type •RUN•

pdf

РУН е предназначено за управление по ниво или защита от “сух” ход на помпени агрегати, чрез контрол на две нива – долно (LL) и горно (HL).

РУН позволява работа в три режима:

 • автоматично управление в черпателен резервоар (сондаж);
 • автоматично управление в напорен резервоар;
 • автоматично управление в контролна шахта.

РУН се окомплектова с кондуктометрични сензори (нивосигнализатори).