•ТЕСТ РУСЕ• ЕООД

   29 Май 2024 ENGLISH  
 

ЕЛЕКТРОННА ЗАЩИТА ЗА АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ тип •ЕЗАД-КТ•

pdf pdf

ЕЗАД-КТ е многофункционална електронна защита за трифазни АД от цялата гама номинални мощности в електрозадвижвания на помпи, вентилатори, центрофуги, компресори, подемно-транспортни механизми и др.

ЕЗАД-КТ осигурява защита от:

 • топлинно (времетоково) претоварване в пусков и работен режим;
 • пускане или изпадане на АД в режим на късо съединение (застопорен) ротор;
 • отпадане на фаза в захранващата мрежа;
 • несиметрия на захранващото напрежение;
 • понижено изолационно съпротивление на АД (контрол при изключен двигател);
 • минимален товар/ток (недопустимо разтоварване на АД-ПМ);
 • превишена температура (с вградени в АД - РТС или Pt100);
 • самопускане с времеинтервали (1, 5, 10 или 15min) след само/нулиране.

ЕЗАД-КТ предоставя възможност за:

 • индициране на режимите посредством светодиодни индикатори;
 • за малки АД (In<5, 10 или 15А) – с вътрешен токов преобразувател;
 • изход 4-20mA (от т.т. 0-5А) за контрол натоварването на АД;
 • лентов филтър против хармоници при захранване от електроагрегат с ДВГ.

ЕЗАД-КТ може да се окомплектова с:

 • проходен токов трансформатор TU-20/40 от 50/5А до 1000/5А;
 • позистори (РТС) клас “F” (150° С) за вграждане в статорната намотка на АД;
 • биметални температурни капсули (ТМС) за намотката (150° С) и лагерите (70° С) на АД и ПМ.


ЕЛЕКТРОННА ЗАЩИТА ЗА АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ тип •ЕЗАД-ВН•

pdf

ЕЗАД-ВН е комплексна електронна защита на трифазни АД за ВН (3-10kV) с мощност до 2000kW в електрозадвижвания на помпи, вентилатори, транспортни механизми и др.

ЕЗАД-ВН осигурява защита от:

 • топлинно (времетоково) претоварване в пусков и работен режим;
 • пускане или изпадане на АД в режим на късо съединение (застопорен) ротор;
 • максимален ток (двуфазно или трифазно късо съединение;
 • минимално напрежение вкл. несиметрия на захранващото напрежение;
 • минимален товар/ток (недопустимо разтоварване на АД-ПМ);
 • превишена температура (с вградени в АД - РТС);
 • еднофазно (корпусно) късо съединение на АД (земно съединение).

ЕЗАД-ВН предоставя възможност за:

 • индициране на режимите посредством светодиодни индикатори;
 • изход 4-20mA (от т.т. 0-5А) за контрол натоварването на АД;
 • допълнителен релеен изход за авариен режим/сигнализация.


РЕЛЕ ЗА КОНТРОЛ НА НАПРЕЖЕНИЕ тип •РКН•

pdf

РКН е предназначено за защита на трифазни АД за НН.

РКН осигурява защита от:

 • отпадане на фаза в захранващата мрежа ниско (0,4kV) или средно (20kV) напрежение;
 • несиметрия на захранващото напрежение;
 • минимално напрежение;
 • времезадръжка (1, 5, 10 или 15min) при първоначално включване и след самонулиране при възстановяване на нормалното захранващо напрежение.


РЕЛЕ ЗА КОНТРОЛ НА ФАЗОВИЯ РЕД тип •РФП•

pdf

РФП е предназначено за защита на трифазни АД от промяна на фазовата последователност, водеща до повреда на ПМ, авариен режим или трудови злополуки.

РФП следи за правилната последователност на фазите (L1-L2-L3-L1-L2).РЕЛЕ ПОЗИСТОРНО ЗАЩИТНО тип •РПЗ•

pdf

РЗП е предназначено за директна температурна защита на електродвигатели или производствени механизми, посредством вградени в тях РТС (позистори).

РПЗ осигурява контрол и защита от:

 • превишена температура на РТС;
 • късо съединение на входа на РТС;
 • самовъзстановяване след изключване.

РПЗ може да се окомплектова с РТС тип •STM.155.DS• за намотките на двигателя (TNF=155° C).РЕЛЕ ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ ПО НИВО тип •РУН•

pdf

РУН е предназначено за управление по ниво или защита от “сух” ход на помпени агрегати, чрез контрол на две нива – долно (LL) и горно (HL).

РУН позволява работа в три режима:

 • автоматично управление в черпателен резервоар (сондаж);
 • автоматично управление в напорен резервоар;
 • автоматично управление в контролна шахта.

РУН може да се окомплектова с кондуктометрични сензори (нивосигнализатори).РЕЛЕ ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ ПО НИВО тип •РУН-2•

pdf

РУН-2 е предназначено за управление по ниво и/или защита от “сух” ход на 1 или 2 броя помпени агрегати, чрез контрол на четири нива – долно (LLS) и горно (HLS) в черпателен резервоар (сондаж) и долно (LLR) и горно (HLR) в напорен резервоар.

РУН-2 осигурява работа в:

 • автоматичен режим на управление;
 • ръчен режим на управление.

РУН-2 може да се окомплектова с кондуктометрични сензори (нивосигнализатори).РЕЛЕ ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ ПО НИВО тип •РУН-4•

pdf pdf

РУН-4 е предназначено за управление по ниво на 2 броя помпени агрегати (работен и резервен), чрез контрол на четири нива – долно (ДН), горно (ГН), аварийно горно (АГН) и контролно (КН) в черпателен или напорен резервоар.

РУН-4 се реализира и по зададен алгоритъм на работа от потребителя!

РУН-4 може да се окомплектова с кондуктометрични сензори (нивосигнализатори).РЕЛЕ ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ ПО НИВО тип •РУН-5•

pdf

РУН-5 е предназначено за нивоконтрол на черпателни или напорни резервоари и управление по ниво на помпени агрегати.

РУН-5 реализира контрол на 5 нива (20%, 40%, 60%, 80% и 100%) с 5 изходни релета.

РУН-5 може да се окомплектова с кондуктометрични сензори (нивосигнализатори).КОНДУКТОМЕТРИЧЕН НИВОМЕР тип •НИВО-1•

pdf

НИВО-1 е предназначен за мониторинг (контролно измерване) динамичното водно ниво в сондажни кладенци, дренажни шахти и др., независимо от дълбочината, съгласно изискванията на Закона за водите.

Посредством потопяема кондуктометрична сонда се индицира достигнатото ниво на водата в сондажа на вграден в макарата електронен нивосигнализатор. Разстоянието (дълбочината) се отчита по показанието на спуснатия метриран кабел.

НИВО-1 предоставя възможност за бързо, лесно и точно установяване на водното ниво.АВТОМАТИЧЕН НИВОМЕР тип •НИВО-2•

pdf

Автоматичният нивомер е предназначен за постоянно измерване на статичното и динамичното водно ниво в сондажен кладенец с индициране на електронен дисплей, съгласно изискванията на Закона за водите.

Aвтоматичният нивомер се състои от потопяем хидростатичен трансмитер и програмируем процес индикатор.КАТОДЕН ОТВОДИТЕЛ ЗА НН (230/400V) тип •PE-15•

pdf

РЕ-15 е еднополюсен (моноблоков) катоден отводител, осигуряващ защита на 1-фазни или 3-фазни електрически устройства от преходни атмосферни свръхнапрежения (разряди от мълнии) или пренапрежения от промишлен (комутационен) характер (електростатични или електромагнитни разряди).

РЕ-15 се препоръчва за средно високо ниво на риска – група “D” разрядници (“SPD” клас III – съгласно IEC61643).

РЕ-15 съдържа цинково-оксиден варистор тип “SV1 275 K23” на фирмата “KEKO Varicon - MICROTHERM” със следните технически параметри:

 • клас по напрежение Urms=275VAC/350VDC;
 • ниво на защита Uc<680V;
 • максимален ток ismax=15kA (8/20us).


ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ тип •РВП-2•

pdf

РВП-2 е микропроцесорно времереле за общо индустриално приложение.

РВП-2 позволява работа в:

 • режим ON-delay, закъснение при включване с/без памет (MEMORY);
 • режим OFF-delay, закъснение при изключване с/без памет (MEMORY);
 • режим CYCLE, цикличен режим с/без памет (MEMORY);
 • времеобхвати от 0,1s до 99h.


ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ тип •РВП-8•

pdf

РВП-8 е микропроцесорно времереле с часовник за реално време за общо индустриално приложение.

РВП-8 предоставя следните възможности:

 • програмиране на 8 включвания;
 • програмиране на 8 изключвания;
 • ръчно и автоматично включване и изключване;
 • 12 и 24 часови режими на работа;
 • функция за преминаване към лятно / зимно часово време;
 • 16 комбинации за всеки от дните на седмицата и групи от дни.


ПРЕВКЛЮЧВАЩ ЧАСОВНИК тип •talenlo 111 mini• и •talenlo 211 mini•

pdf

"talento" е превключващ часовник за общо индустриално приложение.

"talento" предоставя следните възможности:

 • часовник на денонощен цикъл (24h);
 • стъпка на превключване - 30min;
 • резерв по време - 50h (само за "talenlo 211 mini");
 • програмиране на времеинтервали;


РАДИОРЕЛЕЕН МОДУЛ тип •RF01/LoRa•

pdf

RF01/LoRa е индустриален радиорелеен едноканален модул (ON/OFF) за контрол и управление на отдалечени обекти (до 10кm).

RF01/LoRa се състои от предавателен (TX) модул и приемен (RX) модул с еднопосочна връзка.

RF01/LoRa работи с радиокомуникация LoRaWAN модулация (ISM band 868MHz, 14dBm), ISM обхват с разрешената за този банд честота и мощност (Стандарт: Директива 2014/53/EU/RED).

Радиокомуникацията на RF01/LoRa е с най-новата OFDM технология с разширен спектър и обширен алгоритъм тип модулация на радиосигнала, който осигурява висока надеждност на предаваната информация, голямо разстояние (до 10кm в зависимост от релефа и мястото на използване) и много ниска консумация на ел. енергия (възможност на използване с батерийно захранване, соларен панел и др.).

RF01/LoRa работи без такси, без SIM карти, без ползване на интернет.РАДИОРЕЛЕЕН МОДУЛ тип •RF02/LoRa•

pdf

RF02/LoRa е индустриален радиорелеен осемканален модул за контрол и управление на отдалечени обекти (до 16кm).

RF02/LoRa се конфигурира като телеметричен предавател, приемник, приемо-предавател или сериен модем на данни RS232.

RF02/LoRa е с двупосочна връзка.

RF02/LoRa работи с радиокомуникация LoRaWAN модулация (ISM band 868MHz, 14dBm), ISM обхват с разрешената за този банд честота и мощност (Стандарт: Директива 2014/53/EU/RED).

Радиокомуникацията на RF02/LoRa е с най-новата OFDM технология с разширен спектър и обширен алгоритъм тип модулация на радиосигнала, който осигурява висока надеждност на предаваната информация, голямо разстояние (до 16кm в зависимост от релефа и мястото на използване) и много ниска консумация на ел. енергия (възможност на използване с батерийно захранване, соларен панел и др.).

RF01/LoRa работи без такси, без SIM карти, без ползване на интернет.ЦИФРОВА РАДИОРЕЛЕЙНА СТАНЦИЯ тип •ЦРС-01•

pdf

ЦРС-01 е микропроцесорна система за контрол и управление на отдалечени обекти (L<30km), като делокализирани помпени станции и др.

ЦРС-01 включва:

 • предавателен TX модул с 8 цифрови входа;
 • приемен RX модул с 5 релейни изхода;
 • две насочени “Yagi” антени.

ЦРС-01 осигурява работа:

 • в ISM честотен обхват;
 • със захранване от ел. мрежа - 230VAC или от АБ - 12(24)VDC.

Радиокомуникацията на ЦРС-01 се извършва с:

 • кодиран сигнал, съдържащ контролни суми за защита от странични шумове и паразитни сигнали;
 • собствен идентификационен номер с цел работа на неограничен брой станции в общ индустриален район.


ЦИФРОВА РАДИОРЕЛЕЙНА СТАНЦИЯ тип •ЦРС-02•

pdf

ЦРС-02 е микропроцесорна система за контрол и управление на отдалечени обекти (L<30km), като делокализирани помпени станции и др.

ЦРС-02 включва:

 • предавателен TX модул с 6 цифрови входа (24VDC/1mA) и 2 аналогови входа (4..20mA@24VDC);
 • приемен RX модул с 3 релейни изхода (8A/250VAC/1250W);
 • две насочени “Yagi” или "LOG" антени.

ЦРС-02 осигурява работа:

 • в ISM честотен обхват (433MHz);
 • със захранване 24VDC за модула и 12VAC за 3-1/2D LCD цифровия панел-метър.

Радиокомуникацията на ЦРС-02 се извършва с:

 • кодиран сигнал, съдържащ контролни суми за защита от странични шумове и паразитни сигнали;
 • собствен идентификационен номер с цел работа на неограничен брой станции в общ индустриален район.


GSM СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ

pdf

GSM системата се състои от GSM контролери, програмирани в два режима на работа.

Комуникацията се извършва посредством позвъняване и кратки съобщения (SMS).

GSM системата е специално разработена за контрол на нива в отдалечени водоеми и управление на помпени агрегати в делокализирани помпени станции, дистанционен надзор на елктически съоръжения, за охрана на обекти без постоянен дежурен персонал и др.

GSM системата е с двупосочна връзка (предавателeн и приемен модул) между два и повече обекта, като има възможност за известяване и управление към и от Оператор/и.GSM КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ

pdf

Комуникационната Система (КС) се състои от програмируем/и логически модул/и с вграден GSM модем тип "TWCT22", производство на фирма "Teltonika" - Литва.

КС осигурява GSM комуникация посредством кратки съобщения (sms), детекция на позвъняването (без разход на импулси), e-mail (SMTP протокол), и GPRS връзка.

КС може да намери приложение при контрол на нива в отдалечени резервоари и управление на помпени агрегати в помпени станции (делокализирани помпени станции); дистанционни системи за пожароизвестяване и пожарогасене; системи за сигурност и контрол на достъпа; дистанционен надзор за обекти без постоянен дежурен персонал; контролно-информационна връзка между обекти и др.

КС дава възможност за осъществяване на двупосочна връзка (приемо-предавателни модули) между два и повече обекта, както и необходимостта от известяване и управление към/ от оператор/и.

КС се програмира чрез вътрешен Web-сървър (HTTP протокол) през GSM мрежата или по интерфейсна връзка RS232 по зададен алгоритъм на работа от потребителя (заявителя).GPRS КОМУНИКАЦИОННИ МОДУЛИ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТДАЛЕЧЕНИ ОБЕКТИ

pdf

GPRS комуникационните модули представляват автономно завършени микропроцесорни системи с вграден GSM модем за Internet чрез GPRS TCP/IP комуникация.

GPRS модулите изпращат HTTP-заявка към Web-сървър, който обработва и съхранява в база данни информация за състоянието на цифровите входиве, стойността на аналоговите входове, състоянието на релейните изходи, подадените команди и др.

Web-сървърът, след въвеждане на потребителско име и парола, предоставя мнемо-схема с контролираните обекти, визуализира данните в хронологичен ред, графики за избран период и др.

GPRS модулите са с ниска консумация и възможност за захранване от АБ, соларен модул и др.

GPRS модулите намират приложение за контрол на нива и състояния, стойности на ток, налягане, дебит и др.

GPRS модулите се разработват, програмират и базата данни в Web-сървъра се визуализира в зависимост от специфичните изисквания на всеки един обект по задание и след съгласуване с потребител.СТАБИЛИЗИРАН ТОКОИЗПРАВИТЕЛ тип •СТ-24-05•

pdf

СТ-24-05 е предназначен за захранване на електрически и електронни устройства, изискващи стабилизирано постоянно напрежение 24VDC като преобразуватели и трансмитери, програмируеми логически модули и др.:

 • захранващо напрежение – UIN=230V+10%-20%/50(60)Hz;
 • изходно напрежение – UOUT=24VDC ± 1%/500mA;
 • защита от топлинно претоварване;
 • защита от късо съединение на изхода.


ТОКОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ И ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ

Current Transformer pdf Current Transformer pdf Current Transformer pdf
Токов трансформатор на "CARLO GAVAZZI" тип CTD-1Z Токов трансформатор "XBS" Токов преобразувател тип "ТП-05/420" 0..5AAC-4..20mADC


СЕНЗОРИ ЗА ТЕМПЕРАТУРА

PTC pdf TMC S01 pdf TMC L01 pdf
"РТС" сензори Температурен капсул тип "S01" Температурен капсул тип "L01"


СЕНЗОРИ ЗА НИВО

LLS_01 pdf BWLER pdf
Електроден сензор тип "LLS-01" Електроден сензор тип "BWLER"


Контактен Поплавък pdf LLS_01 pdf
Контактен поплавък Нивосигнализатор тип "МУНД-ЧВ"


СЕНЗОРИ ЗА ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ

Surge arrester pdf Varistor pdf
Разрядник за пренапрежение "EPCOS" Цинково-оксиден варистор
тип "SV1 275 К23"